Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser

 

 

Har du varit med om mystiska händelser eller upplevelser och vill dela din berättelse? Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Dessa upplevelser kan tolkas på många olika sätt och kan till exempel kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga.

 

Inledningsvis besvarar du några bakgrundsfrågor, följt av din berättelse och några förtydligande frågor. Du kan berätta fritt och informellt om din upplevelse/dina upplevelser och ta hjälp av frågorna vid svarsrutorna. Tack för att du vill delta i studien!

 

Studien är en del av Katarina Johanssons doktorsavhandling Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden inom sociologi vid Åbo Akademi. Syftet är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Finland och Sverige. Frågelistan är ett samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

 

Frågelistan är öppen till och med augusti 2021 men svara gärna så snart som du har möjlighet. Sprid gärna information om studien i ditt sociala nätverk för att ge fler möjlighet att delta. Undersökningen besvaras anonymt. Angivna kontaktuppgifter för att eventuellt delta i en intervju används endast under forskningsprojektets gång. Arkiverat material hanteras enligt arkivreglerna, rådande lagstiftning, praxis och god forskningssed.

 

Vid frågor kring studien kontakta Katarina Johansson, katarina.g.johansson@abo.fi.

 

Vid praktiska frågor kring frågelistan och dess arkivering kontakta Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Niklas Huldén, cultura@abo.fi.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågelista

1. Bakgrund

Berätta lite om dig själv, din bakgrund och livsstil.

2. Tid och plats

När och var har du upplevt någonting som skulle kunna kallas mystiskt? Berätta om din upplevelse/dina upplevelser. När i ditt liv inträffade det? Vilket år, när på året och vid vilken tidpunkt på dygnet? På vilken plats befann du dig? Var du ensam eller tillsammans med någon annan människa? Var du i någon speciell livssituation eller händelse vid upplevelsen/upplevelserna? 

3. Tolkning

Hur har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser? Berätta fritt. Var det i direkt anslutning till upplevelsen eller senare? Har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser på egen hand eller tillsammans med andra människor, eller kanske med hjälp av till exempel litteratur, media eller internet? Har din tolkning förändrats? I så fall på vilket sätt? Vad fick dig att ändra tolkning?

4. Följder

Hur ser du på din upplevelse/dina upplevelser i efterhand? Vilken betydelse har din upplevelse/dina upplevelser haft för dig? Berätta gärna om det. Har det fått några konsekvenser? I så fall vilka, positiva som negativa? Betraktar du sammantaget din upplevelse/dina upplevelser som en övervägande positiv eller negativ erfarenhet? Vad tror du kan ha påverkat detta?

5. Bemötande

Har du delat din upplevelse/dina upplevelser med någon annan? Om du har berättat om din upplevelse/dina upplevelser för någon annan människa, till vem eller vilka berättade du det? Hur blev du bemött? Har omgivningens inställning påverkat din vilja att tala, eller inte tala, om upplevelsen/upplevelserna? Om du inte har talat om det, hur kommer det sig?

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Intervju

Kan du tänka dig att delta i en intervju kring temat mystiska händelser och upplevelser? Kontakta i så fall Katarina på den e-postadress som anges nedan, eller ange din egen e-postadress och/eller telefonnummer så tar Katarina kontakt med dig. Din e-postadress och ditt telefonnummer sparas inte av arkivet.

E-post: katarina.g.johansson@abo.fi

Studien

Hur fick du veta om studien?
Om på annat sätt, hur?

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

Sändning av uppgifter

Tack för dina svar!