Ansökan om bidrag för forskningskostnader, Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning utlyser medel att ansöka för att täcka forskningskostnader för år 2022. Stipendierna beviljas i första hand åt forskare verksamma i Åbo eller Uppsala, varvid företräde ges åt forskare vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet, i första hand för forskning inriktad på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse. Medel för forskningskostnader kan sökas av forskare i alla stadier av forskarkarriären.

 

Medel kan sökas för att täcka kostnader som uppkommer i samband med forskningsarbete, såsom kostnader för materialinsamling, fältarbete, intervjuer och transkribering, genomförande av enkäter, för forskningen nödvändig infrastruktur, programvara och licenskostnader, resor i samband med materialinsamling etc. Den utlysta summan uppgår till 5 000 euro och strävan är att fördela summan över flera motiverade ansökningar. 

 

Ansökningstiden är 10.1– 10.2 2022. Ansökan öppnar den 10.1 kl 9.00 och stängs den 10.2 kl 16.00 (finsk tid UTC+02:00).

 

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna en forskningsplan och en budget där den ansökta summan klart motiveras. Om den sökande är doktorand bör handledaren skicka in ett utlåtande direkt till Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman per e-post (rillman@abo.fi) före ansökningstidens utgång.

 

Blanketten ifylls på svenska och även bilagorna lämnas in på svenska. Den som inte har svenska eller finska som skolutbildningsspråk får lämna in ansökan på engelska: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13078/lomake.html?rinnakkaislomake=DIresearchcosts

 

Utlysningen i sin helhet inklusive bedömningskriterier finns på institutets webbplats: https://www.donnerinstitute.fi/stipendier/

 

För närmare information om hantering av personuppgifter vid Stiftelsen för Åbo Akademi, se: http://stiftelsenabo.fi/dataskyddsbeskrivning/. Läs om stipendiatregistret i sin helhet här.

 

För närmare anvisningar angående ansökningsprocessen, vänligen kontakta föreståndare Ruth Illman, rillman@abo.fi, tfn: +358-50-5175917.


Ifall du vill spara dina svar och fortsätta ifyllandet av blanketten senare, vänligen följ anvisningarna för "Partiellt sparande" i slutet av blanketten.

 

Personuppgifter

Uppgifter om det ansökta stipendiet

Meritförteckning

Utbildning:

Akademiska erfarenheter/färdigheter:
(max 4000 tecken i respektive textruta, inkl. mellanslag)

Publikationsförteckning

Ange dina viktigaste publikationer. Ange publikationernas fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår samtliga författare samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Max. 4 000 tecken (inkl. mellanslag)

Forskningsplan

Den bifogade forskningsplanen bör skrivas på svenska och omfatta max 10 000 tecken, inklusive mellanslag. Forskningsplanen bör innehålla:

  • Problemformulering
  • Forskningsprojektets vetenskapliga bakgrund
  • Teoretiska perspektiv och avgränsning
  • Forskningsmetoder och -material
  • Etiska frågor
  • Genomförande (tidtabell)
  • Forskningsmiljö, mobilitet och internationella nätverk

Samhällsrelevans och öppen vetenskap

Bilagor1

I följande vy ges möjlighet att ladda upp bilagorna. Du bör som bilagor lämna in

1) Forskningsplan med max 10 000 tecken, inklusive mellanslag, i pdf-format. Forskningsplanen bör vara skriven på svenska och exakt enligt de angivna mellanrubrikerna.

2) Budget där de ansökta kostnaderna specificeras.

Om den sökande är doktorand bör dessutom handledaren skicka in ett utlåtande över projektet i pdf-format direkt till föreståndare Ruth Illman per e-post (rillman@abo.fi) inom ansökningstiden.

 

ANSÖKAN SKICKAS IN EFTER ATT DU LADDAT UPP BILAGORNA I NÄSTA VY.

Partiellt sparande
Ifall du vill spara dina svar och fortsätta ifyllandet av blanketten i ett senare skede, vänligen kryssa för "Partiellt sparande" nedan och ange din e-postadress i adressfältet så att länken till den halvfärdiga blanketten kan sändas till dig.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter