Extra studerande ansökan - Öppna Universitetet vid Åbo Akademi / Extra student application - The Open University at Åbo Akademi University

Ansökningstiden är fortlöpande. Studierätten gäller för högst ett läsår.

Med extra studerande avses person

1) som antagits för avläggande av en enskild kurs eller ett enskilt ämne.

2) som antagits för att komplettera en tidigare examen.

3) som antagits för att få studera för lärarbehörighet som komplettering till tidigare examen.

Extra studerande är inte antagen för avläggande av examen.

Studierätten omfattar endast de studier som fastställts i studieplanen i detta beslut.

En extra studerande har under vissa förutsättningar möjlighet att erhålla studiestöd men inte andra studiesociala förmåner.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

 

The application time is continuous. The right to study is valid for one academic year at the most.

An extra student is a person who
1) has been accepted to participate in a single course or study a single subject
2) applies to study in order to supplement a previous degree
3) applies to study for a teacher qualification as a supplement to a previous degree
Extra students are not accepted to study a whole degree programme.
The right to study covers only the courses included in the study plan in this decision.
Please note that an extra student is not entitled to Student Financial Support or other social benefits for students

By registration for an Open University course you commit to following the Åbo Akademi University Code of Conduct.

 

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fields marked with * are mandatory.

 

Läsårsinfo

Termin / Term *

Studieplan / Study plan

Jag anhåller om studierätt till följande kurs(er) / I apply for study right for the following course(s) *
Ämne / Subject Kursnamn / Course name Kurskod / Course code Period Kursansvarig lärare / Teacher (Fylls i av admin) Ämnesexaminators utlåtande / (Admin) Head of Subject´s decision
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personuppgifter / Personal information

I rullgardinsmenyerna nedan kan du söka fram önskat val genom att klicka i menyn och börja skriva in värdet, t.ex.

"Fin" för Finland
"sve" för svenska
"Vas" för Vasa

In the dropdown menus below, you can search by clicking in the menu and writing the first letters for the selection, e.g.

"Fin" for Finland
"tys" for German (tyska)
"Vas" for Vasa

Om du inte hittar din hemkommun i listan ovan, välj "Annan" eller "Utlandet".

If you don't find your municipality in the listing above, choose "Abroad" or "Other"

Ja / Yes Nej / No
Har du finsk personbeteckning? / Do you have a Finnish social security number? *
välj tid i kalendern

Kontaktuppgifter / Contact information

Tidigare utbildning / Former education

Tidigare utbildning / Former Education *

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Övrig information / Additional information

Är du nu inskriven för lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola? / Are you currently enrolled as an undergraduate student or as an exchange student at any Finnish university? *
Ja / Yes Nej / No
.

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"