Frågelista 79 Sommarstugeliv – användning, samägande, arv

 

 

För många är sommarstugan, fritidshuset, villan eller ”lande” en betydelsefull plats där familj, släkt och vänner sammanstrålar. Trots att den ofta är en plats för trivsel och avkoppling kan den föranleda både smågräl och öppna konflikter. Dessa kan uppstå i samband med samägande då förväntningarna på sommarlivet är olikartade, eller i samband med sommarstugan och frågor om arv. Sommarstugan och sommarstugelivet relaterar sålunda till många, både positiva och negativa känslor. Denna frågelista handlar om just dessa aspekter av sommarstugeliv och som vi hoppas att du tar dig tid att svara på

 

Frågelistan är uppbyggd kring tre centrala teman. Det första temat är användningen av sommarstugan. Här finns även en fråga till dig som inte har en sommarstuga men som kanske skulle vilja ha en – eller absolut inte. Det andra temat handlar om sommarstugan som ett boende där man sommartid lever flera familjer eller generationer tillsammans. Det tredje temat handlar om sommarstugor och arvsfrågor. Svaren kommer att användas i en studie om sommarstugeliv där anonymiserade citat ur materialet kommer att användas.

 

Frågelistans frågor är tänkta som en inspiration för dig. Det är helt upp till dig om du följer dem eller om du berättar fritt kring listans tema. Frågelistan är öppen till och med 31.8.2021. Svaren arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Undersökningen kan besvaras anonymt. Angivna kontaktuppgifter för att eventuellt delta i en intervju används endast under forskningsprojektets gång. Arkiverat material hanteras enligt arkivreglerna, rådande lagstiftning, god vetenskaplig praxis och god forskningssed.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner i formuläret under "Partiellt sparande". Denna e-postadress används endast för återkoppling, så kom ihåg att radera adressen innan du skickar in ditt slutgiltiga svar! Adressen sparas inte i arkivets register hursomhelst.

 

Du kan också skicka med digitala bilder som bilagor till svaret. Ge gärna uppgifter om dem i så fall!

 

Frågor gällande frågelistans innehåll riktas till professor Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi) medan frågor av teknisk art besvaras av Bettina Westerholm (bettwest@abo.fi).

 

Vastaaksesi kyselyyn suomeksi, klikkaa tästä.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågelista

1. Sommarstugan – omgivning och aktiviteter

Sommarstugan, fritidshuset, villan eller ”lande” – kärt barn har många namn. För många väcker sommarstugan starka känslor, något som vi gärna vill att du berättar om. Samtidigt har alla inte tillgång till en sådan. Denna del riktar sig både till dig som har och inte har sommarstuga.

Vad betyder sommarstugan för dig? Berätta hurdan typ av sommarstuga du har (gällande skick, bekvämligheter, avstånd till hemmet, vid havet/insjö/annat). Beskriv omgivningen kring din sommarstuga (förråd, trädgård, bastu m.m.). Vad kallar du din sommarstuga? Vad förväntar du dig av sommarstugelivet? Är det arbete och/eller sysslolöshet som gäller? Vad gör du på din sommarstuga? Berätta hur en sommarstuga och omgivande gård ska se ut enligt dig. Beskriv hurdan vy du har från sommarstugan. Hur märks naturen i och omkring den? Hur tar du miljön i beaktande på sommarstugan? Hur har sommarstugan och dess omgivning förändrats under årens lopp? Finns det framtida utmaningar i anknytning till den och dess omgivande miljö? Om du inte har en sommarstuga, skulle du vilja ha en? Varför/varför inte?

2. Samägande av sommarstugor

Sommarstugan är ofta, men inte alltid, ett boende där man sommartid lever flera generationer tillsammans. Om detta är aktuellt för dig, vänligen svara på frågorna nedan.

Vem äger sommarstugan? Är ni flera som äger sommarstugan tillsammans (familj/släkt/kompisgäng)? Beskriv hur sommarstugelivet går till i praktiken. Är ni där alla tillsammans eller görs det upp ett schema och finns det i så fall någon som har förtur? Vistas där flera generationer på samma gång? Hur görs beslut om arbetsinsatser, införskaffningar och aktiviteter (mattider, matuppköp, städning, sov-arrangemang, bastutider, trädgårdsarbete, fiske, lek, fest)? Vem betalar för reparationer, införskaffningar, skatter och avgifter?Finns det gånger då samvaro och samägande leder till tvister eller konflikter? Finns det outtalade förväntningar på olika personer som vistas på sommarstugan? Berätta gärna utförligt om sådana händelser!

3. Sommarstugor och arvsfrågor

Många sommarstugor står just nu inför ett generationsbyte då ägarna till de stugor som byggdes på 1960- och 1970-talen börjar bli ålderstigna. Detta föranleder frågor om arv och eventuell försäljning av sommarstugan – ofta känsliga ämnen. I detta avsnitt ställer vi frågor om sommarstugan i relation till frågor om arv.

Har du förväntningar på att din sommarstuga ska finnas kvar i släkten inför framtiden? Har du gett en sommarstuga som förskott på arv eller som gåva till ett eller flera barn? Har du testamenterat sommarstugan till någon? Ägs sommarstugan av någon annan medan du har besittningsrätt till den? Vill du att någon ska ärva stället? Är det viktigt? Berätta! Vill du ärva eller har du ärvt en sommarstuga? Vilka tankar väcker detta hos dig? Var arvskatten/gåvoskatten ett problem? Finns det förväntningar från den äldre generationen gällande sommarstugans fortsatta liv inom familjen/släkten? Har du upplevt ett gräl eller arvstvist gällande en sommarstuga? Berätta vad som hände och hur det gick! Tror du att grälet eller arvstvisten kunde ha undvikits på något sätt?

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter ifall du är intresserad av att delta i en intervju kring temat sommarstugeliv, och/eller ifall du är intresserad av Culturas kommande frågelistor.

Om du är enbart intresserad av en intervju kommer Lena Marander-Eklund att höra av sig per telefon eller e-post till dig, och dina kontaktuppgifter kommer INTE att sparas i arkivets register. Ifall du är enbart intresserad av kommande frågelistor hålls dina kontaktuppgifter tillgängliga endast för arkivets personal. Om du både vill delta i en intervju och få information om kommande frågelistor kommer din e-postadress och/eller telefonnummer att delges med Lena Marander-Eklund för att ta kontakt om intervju, och därefter kommer dina kontaktuppgifter att vara tillgängliga endast för arkivets personal.

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

OBS! Även om du inte vill skicka in bilagor, tryck på "Spara bilagor" och därefter "Sparande färdigt", varpå en dialogruta öppnas. Svara "OK" så skickas svaren in.

Tack för dina svar!