Oletko koskaan kommentoinut tai arvioinut kirjoja, kuvia tai muuta sisältöä kirjastojen, museoiden tai arkistojen ylläpitämissä verkkopalveluissa?

 
Jos olet, oletko pohtinut miksi muut kirjoittavat kommentteja, arvosteluja tai muuta sisältöä, ja mitä merkitystä sillä on?
 
Teemme tutkimusta osallistumisesta ja kommentoinnista, ja sen merkityksestä aktiivisille kirjastojen, museoiden ja arkistojen ylläpitämien verkkopalvelujen käyttäjille. “Kommentoinniksi” luemme tutkimuksessamme varsinaisten kommenttien lisäksi arvosteluiden kirjoittamisen sekä kaiken muun osallistumisen, jossa käyttäjä tuottaa tai jakaa verkkopalvelun sisältöön liittyvää uutta tietoa tai mielipiteitä palvelun sisällä.
 
Mahdollisia palveluita ovat esimerkiksi Finna, Kirjasampo, Helmet, eKirjasto, makupalat.fi, Kysy kirjastonhoitajalta, kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämät blogit, wikit, Facebook, Instagram ja Flickr-tilit jne. mitään yksittäisiä palveluja pois rajaamatta.
 
Tavoitteena on ymmärtää kommenttien ja kommentoinnin merkitystä ja syitä miksi kommentteja kirjoitetaan. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää verkkopalveluiden kehittämiseen, niiden toiminallisuuden parantamiseen ja kommenttien parempaan huomioimiseen palveluita ylläpitävien organisaatioiden toiminnassa.
 
Tutkimus on osa kansainvälistä norjalaisen Oslon ja Akershusin korkeakoulun (Høgskolen i Oslo och Akershus) koordinoimaa ALMPUB-projektia ja se toteutetaan yhdessä Uppsalan yliopiston ja Åbo Akademin Informaatiotutkimuksen oppiaineiden kanssa. Tutkimusprojektin vastuullisena johtajana toimii professori Isto Huvila.

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5-10 minuuttia ja on täysin anonyymi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa ja tulokset julkaistaan myös kaikille avoimesti verkossa. Yksittäisiä vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Materiaalia ei luovuteta kaupalliseen käyttöön. Anonymisoitu, toimitettu versio vastauksista tallennetaan Ruotsin tutkimusdata-arkistoon Göteborgin yliopistoon (Svensk Nationell Datatjänst).
 
Lisätietoa tutkimuksesta antaa

Isto Huvila
professori
Institutionen för ABM, Uppsalan yliopisto ja Informaatiotutkimus, Åbo Akademi
puh. 040-5726259
etunimi.sukunimi@abm.uu.se
 

 

Miksi ja missä kommentoit ja arvostelet?

Mitkä ovat pääasialliset syyt miksi olet kirjoittanut kommenteja (ml. arvioinut aineistoja) kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämissä verkkopalveluissa?

Kommentointi

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kommentoinniksi luetaan myös arvostelujen ja ehdotusten jne. kirjoittaminen.
Täysin eri mieltä Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Kommentoin säännöllisesti yhdessä tai useammassa palvelussa
Kirjoittamani kommentit ovat vilpittömiä
Eri kirjoittajien kommenteilla on yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet
ja mahdollisuus päästä esille
käyttämissäni palveluissa
Voin kommentoida vapaasti oman mieleni mukaan ilman, että koen
että minua rajoitetaan
Toisten käyttäjien kommentit vaikuttavat omiin näkemyksiini
Omat kommenttini vaikuttavat toisten käyttäjien näkemyksiin

Kommentit

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kommentoinniksi luetaan myös arvostelujen ja ehdotusten jne. kirjoittaminen.
Täysin eri mieltä Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Ihmiset, jotka lukevat kommenttejani
edustavat useita eri sosiaalisia ryhmiä
Muiden kirjoittamat kommentit vaikuttavat yleensä perustelluilta
Mahdollisuus nimettömään kommentointiin voi auttaa käyttäjiä
kommentoimaan vapaammin mitä ja miten he haluavat
Mahdollisuus nimettömään kommentointiin tekee
kommentoijista tasa-arvoisempia keskenään
Mahdollisuus nimettömään kommentointiin
vähentää kommentoijien vastuuntuntoa
Kommentit ovat yleensä kohteliaita
Ylläpitäjien tulisi valvoa kommentteja enemmän kuin nykyään
Kommentit vaikuttavat yleensä luotettavilta

Kommentoinnin merkitys

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kommentoinniksi luetaan myös arvostelujen ja ehdotusten jne. kirjoittaminen.
Täysin eri mieltä Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Kommentit täydentävät käyttämiesi palvelujen sisältöä
Kommentointi haastaa käyttämiäsi palveluja kehittymään
Kommentointimahdollisuus edesauttaa sananvapautta
Kommentointimahdollisuus edesauttaa demokratiaa
Kommentointi parantaa käyttämiesi palvelujen luotettavuutta
Kommentointi uudistaa käyttämiesi palvelujen sisältöä

Demografisia kysymyksiä

Yhteiskunnallinen asema

Kuvittele, että alla oleva asteikko kuvaa eri ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Ylimpänä ovat parhaiten toimeentulevat ja menestyvät, ne joilla on eniten rahaa, korkein koulutus ja parhaat työpaikat. Alimpana ovat huonoiten menestyvät, ne joilla on vähiten rahaa, heikoin koulutus ja huonoimmat työt tai ei työtä lainkaan. Merkitse asteikolle, mihin kohtaan yhteiskunnassa itse ajattelet sijoittuvasi.

Yhteiskunnallinen asema

Lopuksi

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksestasi!