Anhållan om extra studietid/Application for extension to the duration of studies

En studerande som inte har avlagt examen inom den tid som fastställs i 41 § i universitetslagen förlorar sin studierätt. För att avlägga examen måste den studerande ansöka om extra tid hos fakulteten. Det är motiverat att ansöka om extra tid först när den studerande har en faktisk avsikt och möjlighet att studera och avlägga sin examen.

Students who have not completed their studies within the time period referred to in section 41 of the university act, loose their right to study. In order to be able to complete the studies, the student must apply for extension to the duration of studies at the faculty. Extension should be applied for only when a student has the intention and ability to complete the studies and graduate. 

 

Personuppgifter/Personal data

Anhållan om extra tid/Application for extension

 

Extra tid beviljas alltid för en viss tid åt gången som kan vara minst en termin och högst fyra terminer. När extra tid beviljas beaktas den studerandes livssituation. Bl.a. följande faktorer beaktas:
- egen sjukdom eller svår livssituation
- samhälleligt engagemang under studietiden
- deltagande i internationellt studentutbyte och praktik
- systematisk träning för toppidrott
- andra synnerligen vägande skäl
Extension is always granted for a specific period of time that can be at least one term and maximum four terms. When extension is granted the life situation of the student is taken into account. Among other things, the following is taken into account:
- own sickness or a difficult life situation
- civic commitment during the studies
- participation in international student exchange and internships
- systematic sports training on a professional level
- other especially compelling reasons

 

Vänligen ange inte hälsorelaterade orsaker i blanketten utan hänvisa till bifogat intyg!

Please do not write any health-related information in the form, instead refer to the attached enclosure!

 

Tecknen begränsade till 250.
Characters limited to 250.

Jag anhåller om följande antal terminer för att kunna slutföra mina studier: I apply for the following amount of terms in order to finish my studies:

Om du angett oven alternativet "annat" vänligen specificera här hur lång tid du anhåller om samt motivering för tiden. Vänligen notera att anhållan alltid gäller hela terminer.

If you chose "other" above, please specify here how many terms you apply for and explain why you chose the specific amount. Please note that you always apply for extension for full terms. 

Notera att om du försummat din inskrivning under slutet av din studietid behöver du anhålla om återinföring i studieregistret före du kan skriva in dig. Anhållan om återinföring görs efter att du fått beslutet om beviljande av extra tid, anhållan om återinföring kostar 35 euro.

Om du inte försummat terminsanmälan under din sista termin vid ÅA behöver du inte anhålla om återinföring.

Note that if you have neglected your registration during the end of your time as a student you will have to apply for re-entry into the student register. The request is done after your extension has been granted. The request costs 35 euros.

If you have not neglected your registration in the student register you do not have to apply for re-entry.

Instruktioner för att bifoga en fil och skicka in ansökan

Klicka Spara bilagor nedan. I följande vy ges möjlighet att ladda upp bilagor; skicka sedan din ansökan genom att klicka Sparande färdigt. Observera att du måste bifoga åtminstone en bilaga. Annars kan du inte lämna in anhållan. Den obligatoriska bilagan är din studieplan.

Ladda inte upp intyg med känslig information, t.ex. läkarintyg. Läkarintyg kan lämnas in separat till studiekansliet.


Instructions for attaching files and submitting the application

Click "Spara bilagor" below. On the following page you can upload your file; then submit your application by clicking "Sparande färdigt". Please note that you must upload at least one enclosure in order to be able to submit your application. The compulsory enclosure is your study plan.

Do not upload enclosures with sensitive information. Medical certificates can be handed in to the student office directly.

Sändning av uppgifter

Din anhållan skickas till studieförvaltningen inom den fakultet studierna anhållan gäller avläggs.

Your application will be sent to the study administration within the faculty where the studies are conducted.