Frågelista 80. Kontanter och elektroniska pengar – nya förhållningssätt till pengar i vardagen

Dataskyddsbeskrivning

Till blanketten

Introduktion

Registerbeskrivning för Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Personuppgiftsansvarig

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Fabriksgatan 2

20500 Åbo

Kontaktperson i ärenden angående registret

Niklas Huldén

Fabriksgatan 2

20500 Åbo

Tfnr: 02-215 4396
nhulden@abo.fi, cultura@abo.fi

Registrets namn

Informantregister (INFORMANT)

Syftet med behandlingen av personaluppgifter

Innehåller kontakt- och för arkivmaterial relevanta uppgifter om arkivets stadigvarande informanter. Kontaktuppgifterna används vid postning av frågelistor, samt försändelser av jul- och tackkort. Personuppgifter med relevans för forskning inkluderar födelseår, födelseort, hemort, språk och yrkes- och/eller utbildningskategori.

Registrets datainnehåll

- Land
- Hemkommun/Stad
- Födelseår
- Yrke (eller utbildning)
- Kön
- Får svaret användas i forksningssyfte utöver den här undersökningen?
- Kontaktuppgifter ifall du har intresse för andra frågelistor från Kulturvetenskapliga arkivet Cultura

Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna fås av den registrerade i samband med inlämnande av material till arkivet, samt ur själva arkivmaterialet. Informanten har rätt att granska sitt svar och sina uppgifter.

Regelmässigt utlämnande av information

Cultura överlämnar inte personuppgifter till utomstående. Personuppgifter som är relevanta för forskning ges ut till forskare endast enligt avtal med informanten. Informanten har rätt att granska sitt svar och korrigera sina uppgifter.

Utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Cultura överlämnar inte personuppgifter till utomstående. Personuppgifter som är relevanta för forskning ges ut till forskare endast enligt avtal med informanten. Överföreningen sker enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

Principerna för registerskydd

Uppgifterna förvaras i samband med arkivmaterial i arkivutrymmen.
ADB-register: Rätt att använda ADB-registret ges endast åt arkivets anställda.

Granskningsrättighet

Informanten har rätt att granska sitt svar och korrigera sina uppgifter.

Rätt att begära att en uppgift rättas

Informanten har rätt att granska sitt/sina svar och korrigera sina uppgifter.

Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Uppgifterna fås av den registrerade i samband med inlämnande av material till arkivet samt ur själva arkivmaterialet.